Privacystatement

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld Veenendaal neemt privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u en/of uw kind(eren) hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband via info@pobv.nl.

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van belanghebbenden bij onze organisatie en bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

Identiteit en contactgegevens van de organisatie

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld – Veenendaal (kvk-nummer: 58411372) houdt het samenwerkingsverband voor het voortgezet (passend) onderwijs in stand in de gemeenten Barneveld, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel. Deze stichting is gevestigd aan de Sportlaan 11, 3905 AD te Veenendaal en houdt kantoor op Copernicuslaan 30, 6716 BM, Ede. Wij hanteren als correspondentieadres: Samenwerkingsverband POBV, Postbus 437, 6710 BK Ede.

Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u ons per mail bereiken via info@pobv.nl of telefonisch via 085 0439610.

Wij hebben ter bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en ter interne controle van ons beleid een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming zijn:

Lumen Group BV
Telefoonnummer: 030 – 889 65 75
E-mailadres: fg@lumengroup.nl
Adres: Lumen Group BV, Reactorweg 47, 3542 AD UTRECHT

Verwerkingsgrondslagen

Van de overheid hebben wij de opdracht gekregen om het Passend Onderwijs te faciliteren. Daarvoor moeten wij ook gegevens over de gezondheid van uw kind(eren) verwerken. Dit mogen wij op grond van Artikel 2.47 van de Wet op het voortgezet onderwijs 2020.
Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens van u verwerken om zo een overeenkomst na te komen, wanneer wij een vitaal belang moeten beschermen, wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer wij uw toestemming hebben gekregen.

Verwerkingsdoeleinden

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. Dit zijn:

Het maken van een ondersteuningsplan;
Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de bij ons aangesloten scholen;
Het verstrekken van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen aan leerlingen die dat nodig hebben.
Het adviseren van de scholen omtrent ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Om deze wettelijke taken uit te voeren, verwerken we persoonsgegevens van leerlingen. Ook voor organisatorische redenen kunnen wij uw gegevens verwerken. Bijvoorbeeld als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van foto’s van uw kinderen voor onze website.

Deling met derden/ontvangers

Wij delen in voorkomende gevallen persoonsgegevens met de bij ons aangesloten scholen om onze wettelijke taak te vervullen. Ook is het mogelijk dat andere partijen gegevens bij ons opvragen. Wij delen in principe geen gegevens, tenzij u hiervoor toestemming geeft, hier een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel aan ten grondslag ligt, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u of uw kinderen betrokken zijn of als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Verdere verwerking van persoonsgegevens

‘Verdere verwerking’ betreft alle verwerkingen van persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Dit kan een verwerking door ons als organisatie zijn, maar kan ook de basis zijn voor verstrekking van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit doen we enkel wanneer het verstrekken van de persoonsgegevens verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn verzameld.

Wijze van uitoefening en afhandeling van rechten van betrokkenen

U heeft enkele specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:
Weten of wij uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) verwerken;
Inzage in de persoonsgegevens die wij van u en/of die van uw kind(eren)verwerken;
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren);
Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren);
Aanpassing van persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn;
Aanvulling van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) als deze (mogelijk) onvolledig zijn;
Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren);
Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren);
Overdracht van jouw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
Beantwoording vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen (zie de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring). Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij kunnen verifiëren dat uw verzoek/vraag betrekking heeft op uw eigen gegevens.
Wij zullen binnen één maand van ontvangst van uw verzoek reageren op welke wijze we gevolg hebben gegeven (of gaan geven) aan uw verzoek. Afhankelijk van de ingewikkeldheid en aantal verzoeken, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Ook hierover zullen we u binnen één maand na ontvangst informeren.

Genomen organisatorische en technische maatregelen

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op om te voorkomen dat er iets mis kan gaan.
Wij verwerken uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) op basis van het principe dat alleen de zaakbehandelaar en de direct betrokkenen bij deze zaak deze kunnen inzien. Wij verwerken uw gegevens met het programma Kindkans van Stichting Driestar Educatief. Wij hebben met deze stichting afspraken gemaakt over het veilig verwerken van persoonsgegevens.

Bewaar- en vernietigingstermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) nooit langer dan noodzakelijk is. Na het einde van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd of vernietigd. Wij verwijderen persoonsgegevens ook als het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken is bereikt.
Wij bewaren de gegevens van uw kind(eren) tot drie jaar na afloop van:
de beoordeling of een leerling is aangewezen op het leerwegondersteunend onderwijs of van het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs;
de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of
de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling te verwerken.

Verwerking binnen de EU

Wij verwerken al onze gegevens binnen de Europese Unie.

Klachten

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten of die van uw kinderen? Neem dan contact met ons op (zie hiervoor de contactgegevens bovenaan de pagina). U kunt ook een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Scroll naar boven